Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

„KOMUNIKAT” (nie aktualne)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłoszono na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym:

w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się przez tutejszy urząd wykonywanie określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wyjątkiem objęte są sprawy konieczne i niezbędne, które załatwiane będą po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty

Pozostałe sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP, do której zamieszczony jest link pod adresem https://pinb-swidwin-bip.alfatv.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 0943656247 lub też pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

WAŻNE!

Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Szanowni Państwo,

Zgodnie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Świdwinie przy ulicy Kołobrzeskiej 43, 78-300 Świdwin; tel. 94 3656247, e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl

2. Inspektora Ochrony Danych (IOD) w PINB Świdwin

Dane kontaktowe: tel. 94 3656247, e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl
– mogą Państwo kontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.

3. Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana – interesantów/ klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej PINB, a także kierowanie spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej PINB, do właściwych podmiotów.

PINB (urząd), działając w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j, RODO – m. in. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.

4. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdwinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt wprowadzonych Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie opracowanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz § 3 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

10. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

11. Podanie przez Pana / Panią określonych danych osobowych w PINB jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie sprawy.

12. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem NR 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, opracowanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

14. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: nadzorbudowlany@pinb-swidwin.pl.

 

Dane podstawowe

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, który realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu świdwińskiego.

Jest on organem pierwszej instancji w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Organem drugiej instancji w sprawach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

KONTAKT:

 

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W ŚWIDWINIE

ul. Kołobrzeska 43 tel. (094) 365 62 47
78-300 Świdwin fax. (094) 365 62 47

NIP: 672-18-21-316 REGON: 331098793

KOMUNIKAT !!!

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

 poniedziałek - piątek     715- 1515
 

DNI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: 

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie - Mariusz Olszewski
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w:
czwartek  800- 1000i 1300- 1500

PRACOWNICY PINB Świdwin:

inspektor nadzoru budowlanego - Aleksandra Loch
tel. (094) 365 62 47 wew. 28

inspektor - Maciej Skrzypiec
tel. (094) 365 62 47 wew. 23

inspektor - Anna Pawlicka-Kosela (osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności)
tel. (094) 365 62 47 wew. 27

referent - Emilia Łagutko (sekretariat)
tel. (094) 365 62 47 wew. 22

główna księgowa - Sylwia Smolny
tel. (094) 365 62 47 wew. 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Olszewski 24-04-2018 00:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Olszewski 13-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Olszewski 31-08-2023 11:43