Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.pinb-swidwin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Struktura nagłówków w niektórych dokumentach jest jeszcze niezgodna z wytycznymi.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-09
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-08-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Mariusz Olszewski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
0943656247

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel./fax 91 4303250 - sekretariat, winb@szczecin.uw.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2007-12-03
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-02-09
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Koordynator ds. dostępności w PINB Świdwin - Anna Pawlicka-Kosela, tel. 943656247, e-mail: pinb-swidwin@szczecin.uw.gov.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin Ogólnie w budynku znajdują się dwie klatki schodowe, jednak do inspektoratu nadzoru budowlanego zapewniony jest dostęp z jednej klatki, do której prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Kołobrzeskiej i awaryjne od podwórza. Urząd usytuowany jest na piętrze II - brak windy. Toalety niedostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Kołobrzeskiej przed budynkiem zlokalizowany został parking zawierający jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń inspektoratu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Urząd zapewnia dostępność alternatywną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W urzędzie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie dopełni, w miarę posiadanych możliwości, wszelkich starań celem zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu PINB Świdwin. Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach aktualizacji strony.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

„Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie na lata 2023-2024

 

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 2240), zwany dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, zwany w dalszej części PINB.

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora
ds. dostępności.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Zamieszczenie informacji
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.pinb-swidwin.pl

do 31 sierpień 2023 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Publikacja planu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

do 31 sierpień 2023 r.

3.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobu dostosowania strony internetowej, a także siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Koordynator

wraz z osobami wyznaczonymi

 

Przegląd stanu dostosowania obiektu
w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w zakresie architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjny

do 31 sierpień 2023 r.

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności: cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej, architektonicznej

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

Zapewnienie aktualności informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie,

w zakładce: „Deklaracja dostępności”.

realizacja
w całym okresie działania koordynatora

5.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej.

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

Przeprowadzenie szczegółowego monitoringu pod kątem zgodności prowadzonej przez PINB strony podmiotowej BIP z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

do 31 sierpień 2023 r.

6.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej

Koordynator

 

 

Przeprowadzenie szczegółowego monitoringu siedziby PINB pod kątem dostępności architektonicznej, o której mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności

do 31 sierpień 2023 r.

7.

Opracowanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Zebranie wniosków oraz przedłożenie ich kierownikowi jednostki PINB w Świdwinie.

30 września 2023 r.

8.

Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej oraz ewentualne zapewnienie dostępu alternatywnego.

Koordynator

 

Administrator Systemu Informatycznego

Opracowanie wytycznych dla pracowników PINB w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej oraz komunikacyjno – informacyjnej w prowadzonych działaniach związanych m.in.
z informacją, przygotowaniem dokumentów/informacji cyfrowej.
W przypadku, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, sformułowany będzie dostęp alternatywny.

30 września 2023 r.

9.

Monitorowanie działalności
w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
w planowanej i prowadzonej działalności PINB oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Realizacja w całym okresie działania.

10.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami
w dostępie do usług świadczonych przez PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Świdwinie

Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. Wdrażanie zaleceń ministra właściwego do spraw rozwoju, wynikających z monitorowania zapewnienia dostępności.

Realizacja w całym okresie działania.

11.

Zgromadzenie danych do raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Świdwinie

Pozyskanie danych w zakresie istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia.

do 31 sierpień 2023 r.

12.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

 

Przedłożenie do zatwierdzenia raportu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, publikacja raportu na stronie podmiotowej BIP, przekazanie raportu właściwemu miejscowo wojewodzie.

31 marca 2025 r.

13.

 

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024– 2025.

Koordynator

 

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Grudzień 2023 r.