Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy.
W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego.

Podanie, zawiadomienie, wniosek itp. powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, które należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43 lub za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zmianie osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na opracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie drukach. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie internetowej – zakładka „ Druki do pobrania”.

Sprawy załatwiane są poprzez wydanie decyzji administracyjnych, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych bądź pismem (odpowiedzią) w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wydawane są również postanowienia.

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu, są rejestrowane w książce kancelaryjnej.

Po zarejestrowaniu, sprawy przekazywane są do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dekretacji, a następnie zgodnie z adnotacją do poszczególnych pracowników Inspektoratu, do których należy załatwienie sprawy.

Na przeglądanej korespondencji, przewidzianej do załatwienia przez poszczególnych pracowników umieszcza się dyspozycje dotyczące np.: sposobu załatwienia sprawy, terminu lub inne adnotacje.

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Pracownik inspektoratu przygotowuje projekt pisma, które wraz z aktami sprawy przedkłada Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Świdwinie, który sprawdza prawidłowość planowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami prowadzącemu pracownikowi. Następnie sporządza się czystopis i przedstawia go do podpisu.
Po podpisaniu czystopisu wraz z odpowiednią ilością kopii, pismo przekazuje się do sekretariatu celem wysłania do adresatów. Pisma podpisane wysyła się w dniu ich podpisania.

Jeżeli załatwianie sprawy w określonym, w Kodeksie postępowania administracyjnego, terminie nie jest możliwe, postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

O stanie prowadzonej sprawy, strony mogą uzyskać informację w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.  715 - 1515.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-12-2007 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Olszewski 11-06-2011 21:04