Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Przedmiot działalności

 

Zadania i kompetencje realizowane przez PINB w Świdwinie

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą:

- przeniesienie na nowego inwestora wydanych przez organu nadzoru budowlanego decyzji na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2 Pb).

- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę i w pewnych sytuacjach dokonanie zgłoszenia budowy (art. 41 ust. 4 Pb).

- wydawanie nakazów, w drodze decyzji, m. in. rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 50a, 51 Pb)

- badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 49 Pb)

- sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, Pb)

- wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 50 Pb)

- wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51 Pb)

- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust. 4, 59 Pb)

- przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59g ust. 1 Pb)

- wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art. 62 ust. 3 Pb)

- prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (art. 65 Pb)

- wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 Pb)

- wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1 Pb)

- wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy, obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem, opróżnienia bądź wyłączenia, w określonym terminie, całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68 Pb)

- wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych
zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68 Pb)

- zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69 Pb)

- przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70 ust. 2 Pb)

- nakazywanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a Pb)

- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyny katastrofy budowlanej (art. 74 Pb)

- przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a) Pb)

- obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76 Pb)

- obowiązek niezwłocznego powiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia, o katastrofie budowlanej właściwego organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76 Pb)

- wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78 Pb)

- zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1 Pb)

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych

- odpowiedzi na skargi i wnioski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-12-2007 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Olszewski 31-08-2023 11:39