Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów małej architektury związanych z placami zabaw, zlokalizowanymi na terenie powiatu świdwińskiego.

KOMUNIKAT Nr 01/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie do właścicieli, zarządców
i użytkowników obiektów małej architektury związanych z placami zabaw, zlokalizowanymi na terenie powiatu świdwińskiego.

 

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosenno-letniego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, w szczególności małym dzieciom.

Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania, w tym również poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Art.  61

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62

1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednakże, mając na względzie specyfikę urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz ich usytuowanie powodujące narażenie na wpływ czynników atmosferycznych, a także działań człowieka, niezbędne jest zapewnienie stałej kontroli tych urządzeń poprzez oględziny i usuwanie nieprawidłowości.

W myśl cytowanej ustawy obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury, zlokalizowane na placach zabaw oraz w innych miejscach rekreacji (tj. m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, wielofunkcyjne urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie, itp.). Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania urządzeń związanych z placami zabaw w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Należy podkreślić, iż w świetle art. 62 ust. 1 pkt 1) właściciele, zarządcy placów zabaw, zlokalizowanych m. in. przy obiektach użyteczności publicznej, np. budynkach oświatowych lub wielorodzinnych, zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli rocznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w ramach prowadzonej książki obiektu budowlanego (art. 64 ustawy Prawo budowlane).

Ponadto informuję, że szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, oraz sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie znajdują się
w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie, w tym:
- PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
Według normy PN-EN 1176-7:2009 - w rocznym planie kontroli obiektów związanych z placem zabaw właściciel / zarządca powinien zaplanować:

  1. kontrolę przez oględziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa) – w trakcie której kontrolujący sprawdza ogólny stan urządzeń, w szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu. Kontrolę tego rodzaju przeprowadzona, np. administrator terenu lub osoba przez niego wskazana. Kontrola powinna zostać udokumentowana, np.: poprzez wpis w książce placu zabaw lub innym dokumencie pisemnym. Wskazane jest, aby dostawca / producent urządzeń związanych z placem zabaw przedstawił listę kluczowych kryteriów, które należy sprawdzać podczas w/w. kontroli. Terminy przedmiotowej kontroli można uzależnić od częstotliwości, z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku oraz ryzyka wandalizmu.

2. kontrolę funkcjonalną - podczas której bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Tego rodzaju kontroli może dokonać właściciel lub      
     Zarządca obiektu bądź osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu zabaw. Taką kontrole powinno się prowadzać
     średnio co 1-3 miesiące.

3. coroczną kontrolę podstawową – w trakcie której oceniany jest poziom bezpieczeństwa, m. in. fundamentów i nawierzchni, ewentualnych śladów korozji, wpływu warunków
    atmosferycznych, a także wykonanych napraw.

Art. 91a w/w ustawy – Prawo budowlane

Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

   Mariusz Olszewski

 

Kwiecień 2018 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Olszewski 09-02-2021 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Olszewski 09-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Olszewski 09-02-2021 13:12