Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Regulamin organizacyjny


Regulamin Organizacyjny PINB w Świdwinie

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2007
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Świdwinie z dnia 15 listopada 2007r.
  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Świdwinie  

§ 1  

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.  

§ 2  

2. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:  

1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie,

2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie,

3) Instrukcji kancelaryjnej - należy przez to rozumieć rozporządzenie MSWiA z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1109, ze zm.),

4) Prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), 

§ 3

Inspektorat działa na podstawie:

 

1) odpowiednich przepisów ustawy Prawo budowlane,

2) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.  

§ 4  

1. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze powiatu świdwińskiego.

2. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Świdwin.

3. Inspektorat powołany został na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji Publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. 106, poz. 668, ze zm.).  

§ 5  

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.

2. Powiatowy Inspektor kierując Inspektoratem:  

1) określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,

2) koordynuje działalność stanowisk pracy,
3) zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze powiatu świdwińskiego,
4) organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.  

3. Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:  

1) działalnością inspekcyjną i kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji i kontroli terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2) postępowaniami administracyjnymi,

3) postępowaniami egzekucyjnymi,

4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,

5) prawidłowym współdziałaniem z organami kontroli państwowej,

6) bezzwłocznym przesyłaniem organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego,

7) obsługą prawną w Inspektoracie,

8) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

9) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

10) przestrzeganiem dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

11) terminową realizacją planów urlopów,

12) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.  

4. Inspektor wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń, które są parafowane przez wszystkich pracowników Inspektoratu.  

§ 6  

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:  

1) zatwierdzanie planów inspekcji i kontroli oraz kontrola realizacji tych planów,

2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

4) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,

5)udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

6) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi

7)występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

8)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków, przyznawanie nagród i wyróżnień.  

2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 7  

Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-8.  

§ 8  

1. Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:  

1) decyzje administracyjne i postanowienia,

2) akty prawa wewnętrznego,

3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej, posłów i senatorów,

5) wystąpienia do sądów administracyjnych i powszechnych,

6) odpowiedzi na skargi i wnioski.  

2. Upoważnieni pracownicy podpisują pisma w sprawach określonych zakresem działania stanowiska pracy, w szczególności decyzje oraz postanowienia w indywidualnych sprawach, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Powiatowego Inspektora, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do jego podpisu.  

§ 9  

1. W skład Inspektoratu wchodzą stanowiska pracy:  

1) ds. inspekcyjno - kontrolnych (inspektor nadzoru budowlanego i inspektor),

2) ds. organizacyjno - administracyjnych (referent),

3) ds. obsługi kadrowo-księgowej (główny księgowy).  

§ 10

1. Przy znakowaniu spraw i akt pracownicy Inspektoratu posługują się symbolem literowym „PINB” i następującym po nim symbolem literowym pracownika, np. „BO” - gdzie „BO” oznacza inicjały pracownika. Przykładowy znak sprawy to: PINB.BO.7140-01/07.

§ 11  

1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcyjno-kontrolnych należy w szczególności:  

1) prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2)prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,

4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

5) przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień oraz pism dla Powiatowego Inspektora,

6) prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji,

7) opracowywanie projektów planów inspekcji i kontroli,

8) sporządzanie sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej),

9) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

10) prowadzenie postępowań związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania,

11)prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zakończenia budów i robót budowlanych,

12)nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego,

13)przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji, w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

14)wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.  

Zasady planowania i sprawozdawczości:  

  1. Plany inspekcji i kontroli, są określane w rocznym planie pracy Inspektoratu:  

a) W terminie do 15 grudnia każdego roku pracownicy ds. inspekcyjno-kontrolnych przedkładają, dla Powiatowego Inspektora, do zatwierdzenia plany inspekcji i kontroli na rok następny.

b) W terminie do 15 grudnia każdego roku pracownicy ds. inspekcyjno-kontrolnych przedkładają, dla Powiatowego Inspektora, do zatwierdzenia realizację z rocznego planu pracy inspekcji i kontroli za rok bieżący.  

  1. Sprawozdania składa się w terminach określonych przez odpowiednie przepisy.  

§ 12  

2. Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu, w szczególności:  

1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

3) gospodarka sprzętowa,

4)prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i rejestracją składników majątkowych Inspektoratu,

5) prowadzenie spraw socjalno bytowych pracowników i ich rodzin,

6) prowadzenie ewidencji zarządzeń oraz zapoznawanie wszystkich pracowników z ich treścią (włącznie z zebraniem ich podpisów pod zarządzeniem),

7) obsługa sekretariatu,

8) obsługa kasowa Inspektoratu,

9) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo budowlane,

10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bloczków mandatowych,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.  

§ 13  

3. Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi kadrowo-księgowej Inspektoratu należy:  

1) zorganizowanie sprawnej pracy stanowiska kadrowo-księgowego,

2) prowadzenie akt osobowych pracowników,

3) przygotowywanie planu urlopów,

4) przygotowywanie dokumentów w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, dokonywania przeszeregowań i awansów pracowników,

5) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych,

6) prowadzenie ewidencji księgowej,

7) obsługa kasowa i płacowa Inspektoratu,

8) planowanie i realizacja budżetu,

9) nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych,

10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej, rocznej

11) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

12) prawidłowe i terminowe rozliczanie z organami skarbowymi i ZUS z należnych podatków i składek.

13) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, itp.

14) nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora.  

2. Do dnia 15 stycznia każdego roku pracownik ds. obsługi kadrowo-księgowej przedstawia do zatwierdzenia dla Powiatowego Inspektora plan urlopów na rok bieżący.  

§ 14  

1. Pracownicy Inspektoratu wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im zadań oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialność za merytoryczną stronę prowadzonych spraw i formę opracowania.

2. Pracownicy Inspektoratu są obowiązani przestrzegać tajemnicy służbowej zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązani są zachować tajemnice informacji - zebranych w toku prowadzonych spraw.

3. Pracownicy Inspektoratu odpowiadają materialnie za powierzone im mienie.  

§ 15  

Dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe dla Inspektoratu parafuje oraz opatruje imienną pieczęcią służbową oraz datą - główny księgowy Inspektoratu.  

§ 16  

Umowy w imieniu Inspektoratu może zawierać tylko Powiatowy Inspektor.  

§ 17  

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy dotyczące stosunku pracy, w tym w szczególności:  

  1. ustawa Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.)

  2. ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 Nr 227, poz. 1505 ze zm.)

  3. ustawa o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 Nr 86, poz. 953 ze zm.)  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-12-2007 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 03-12-2007 14:29